Prawo karne Tarnów

W ofercie Kancelarii prawnej znajdują się również usługi dotyczące spraw karnych, dotyczące:

  • sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • sporządzania aktów oskarżenia w imieniu oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela posiłkowego,
  • dochodzenie w postępowaniu karnym w imieniu pokrzywdzonego roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (powództwo cywilne) i reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym, 
  • dochodzenie w imieniu pokrzywdzonego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.